Prva arhivska ustanova u BiH i član Međunarodnog arhivskog vijeća

telefon / fax: + 387-33-206-492
e-mail: info@arhivbih.gov.ba
Reisa Džemaludina Čauševića 6, Sarajevo

Zaključak Vijeća ministara BiH

22.01.2013. - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici održanoj 17.01.2013. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju o sukcesiji arhiva, Aneks D Sporazuma o sukceciji bivše Jugoslavije, s predloženim zaključcima.